စာအုပ္မ်ား


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး မဟာၿမိဳင္ေတာႀကီးအတြင္း တစ္ပါးတည္း သတင္းသုံးလ်က္ရွိပါသည္။ အရွင္ဘုရားသည္ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီး အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ဖို႔ရန္အလို႔ငွာ သုတၱန္၊ ကထာမ်ား ေရးသားခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ သားတပည့္ စာေရးဆရာ ေမာင္ေသြးခၽြန္မွလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာမူေသာ တရားေတာ္မ်ားကို မူရင္းအရသာ မပ်က္ေစဘဲေရးသားေပးလ်က္ရွိပါသည္။

၁။     နိတိပီတိ                                           ၆၀၀ က်ပ္

၂။     ပါရမီတို႔၏ သေဘာသ႐ုပ္                  ၆၀၀ က်ပ္

၃။     အေကာင္းဆုံးကို ရေအာင္ယူ             ၆၀၀ က်ပ္

၄။     ေမတၱာဟူသည္ ညီမွ်ျခင္း                   ၆၀၀ က်ပ္

၅။     ပညတ္မွ ပရမတ္သို႔                         ၁၀၀၀ က်ပ္

၆။     ေ၀ါဟာရႏွင့္ဓမၼအျမင္                      ၁၀၀၀ က်ပ္

၇။     လမင္း၏အလင္းသစၥာ                     ၁၅၀၀ က်ပ္

၈။     အစစ္အမွန္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း               ၁၀၀၀ က်ပ္

၉။     ေဥာယ်ဓမၼသုတၱန္                            ၁၂၀၀ က်ပ္

၁၀။   ဒါနပတၱိကထာ                                 ၁၂၀၀ က်ပ္

၁၁။   မဟာၿမိဳင္ေတာႀကီးအေၾကာင္း          ၂၀၀၀ က်ပ္ (ေမာင္ေသြးခၽြန္)

၁၂။   နိဒါန္းသတိပ႒ာန္                              ၅၀၀၀ က်ပ္

၁၃။   မသိရာမွ သိရာသို႔                              ၂၀၀၀ က်ပ္

၁၄။   အေမ့အတြက္ မေမ့တရား                     ၈၅၀ က်ပ္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s