အဆုံးအမမ်ား


ေစတနာႏွင္႕ရတနာ

ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

လူဆိုတာ ေစတနာကို ဂ႐ုစိုက္ ရတယ္။ ေစတနာဆိုတာ လူကပိုင္ တာ၊ ရတနာဆိုတာ ဘုရားပိုင္တာ၊ ေစတနာ လူကရွိရင္ ရတနာကို ဘုရားက ေလာင္းေပးႏိုင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစတနာအိုး မခန္းေျခာက္ သေရြ႕ ပစၥည္းအိုးလည္း မခန္းေျခာက္ ပါဘူး။ ေစတနာအိုး ခန္းေျခာက္ရင္ ပစၥည္းအိုးလည္း ခန္းေျခာက္တယ္။ လွဴတဲ့အခါမွာ ေစတနာကို ဂ႐ုစိုက္ လွဴ၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ထက္ထက္ သန္သန္ျဖစ္ေအာင္ စိတ္ကို ဂ႐ုစိုက္ ေပးရမယ္။
စိတ္ဆိုတာ ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းတဲ့တရား၊ မည္မွ် ေလာက္ အေစာင့္အေရွာက္ေကာင္း ပါတယ္ဆိုေပမယ့္ လြတ္လြတ္ေျပး တတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစတနာကို ဂ႐ုစိုက္လွဴပါ။ ေစတနာရွိရင္ ရွိသ ေလာက္ ေကာင္းက်ဳိးမဂၤလာ အလြန္ ထက္သန္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေစတ နာအိုး မခန္းေျခာက္လွ်င္ ပစၥည္းအိုး လည္း မခန္းေျခာက္၊ ေစတနာက ထက္သန္ေနတယ္၊ မွန္ေနတယ္၊ ၾကည္ေနၿပီဆိုရင္ ရတနာပိုင္တဲ့ ဘုရားက တရားရတနာ ဝမ္းထဲ ေရာက္ေအာင္ စိတ္ေပၚမွာကပ္သြား ေအာင္ သြင္းေပးလိမ့္မယ္။ ဒီလို တရားနဲ႔ေသတဲ့သူ ဆြမ္းသြတ္လြတ္ သြားၿပီ။ ဒါကို အက်က္ေသလို႔ေခၚ တယ္။ ရတနာကိုမရဘဲနဲ႔ေသသြား ရင္ အစိမ္းေသလို႔ေခၚတယ္။
ေစတနာနဲ႔ရတနာ ႏွစ္ပင္ပူးမွ သည္ဘဝမွာ အရွင္ကူးႏိုင္တယ္။
ေက်းဇူးရွင္ေရႊေပၚကြၽန္း ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး
၂ဝဝ၄ ၊ ဒီဇင္ဘာထုတ္ ေရႊေပၚကြၽန္းက်င့္စဥ္ႏွင့္ တရားေတာ္မ်ား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s