ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သတိ


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

၁။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ကိုယ္ အမူအရာသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ေနရာကိုရ၏။
၂။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ႏႈတ္ အမူအရာသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာ အသံကို ၾကားရ၏။
၃။ ၾကမ္းတမ္းေသာ စိတ္ မိုက္သည္ ၾကမ္းတမ္းေသာတရားကို ေတြ႕ရ၏။(ၾကမ္းတမ္းေသာ တရားဆို သည္မွာ ဘဝပ်က္မည္။ မီးေလာင္ ျပာက်ေလာင္ကြၽမ္းခံရမည္။ အစိတ္ စိတ္အမႊာမႊာဆံုး႐ႈံးမည္။ ကံဆိုး မိုးေမွာင္က်မည္။ ကိုယ္ႏႈတ္မၾကမ္း ႏွင့္)
၄။ သိမ္ေမြ႕ေသာကိုယ္အမူ အရာသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာေနရာကို ရ၏။
၅။ သိမ္ေမြ႕ေသာႏႈတ္အမူအရာ သည္ သိမ္ေမြ႕ေသာအသံကို ၾကား ရ၏။
၆။ သိမ္ေမြ႕ေသာစိတ္ျမတ္သည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ တရားကိုေတြ႕ရ၏။
(ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ သိမ္ေမြ႕ပါေစ)

ေက်းဇူးရွင္ နဝဓုတဂၤါစာရဆရာေတာ္ႀကီး
ဟသၤာတၿမိဳ႕။
၂ဝဝဝ မတ္လထုတ္ နိဗၺာန္လမ္းၫႊန္က်မ္း

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s