စကားႀကီးသုံးခြန္း


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

–    ျမစ္ႀကီးလည္း မခန္းပါေစႏွင့္။
–    သစ္ပင္ႀကီးလည္း မလဲပါေစႏွင့္။
–    ထုံးအိုးႀကီးလည္း မကြဲပါေစႏွင့္။
ျမစ္ႀကီး မခန္းပါေစႏွင့္ဆိုတာ ေအးျမတဲ့စမ္းေရလို ၾကည္ၾကည္လင္ လင္ တသြင္သြင္ စီးဆင္းေနတဲ့ ေမတၱာျမစ္ႀကီးကိုဆိုလိုတာ။ လူလူ ခ်င္း ေမတၱာထားၾက၊ ေမတၱာေတြ မခန္းၾကေစနဲ႔ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္။
သစ္ပင္ႀကီး မလဲပါေစႏွင့္တဲ့။ သစ္ပင္ႀကီးဟာ အခက္အလက္ အရြက္ေတြ ေဝေဝဆာဆာနဲ႔ အရိပ္ အာဝါသကိုေပးတယ္။ ထို႔အတူပဲ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ ရတနာသုံး ပါးရဲ႕ အရိပ္အာဝါသေကာင္းကို ခိုလႈံ ရလို႔လည္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာျခင္းကို ရတယ္။ ရတနာသုံးပါးရဲ႕ အရိပ္အာ ဝါသကို ဖ်က္ဆီးမိရင္ သစ္ပင္ႀကီး လွဲပစ္တာနဲ႔တူတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သစ္ ပင္ႀကီး မလဲပါေစႏွင့္။
ထုံးအိုးႀကီး မကြဲပါေစႏွင့္ဆိုတာ ကေတာ့ ႐ိုးရာဓေလ့ထုံးစံေတြကို ေျပာတာပါ။ မိဘ၊ ဘိုးဘြားလက္ ထက္ကတည္းက လိုက္နာက်င့္သုံး လာၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈထုံးတမ္းစဥ္ လာေကာင္းေတြ မေပ်ာက္ပ်က္ရ ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး ဗုဒၶဘာသာ ဓေလ့အတိုင္း ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်း သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕ ေနထိုင္ၾက။     ။

ေက်းဇူးရွင္ ေရႊဥမင္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး (၁၂၅၇-၁၃၆၄)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s