စည္းက်ဳိးလို့ေခြးတိုးရာ ေခြးအဆိုး မဆိုပါႏွင့္


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

လူ႔သိကၡာမ်ားကို အရွက္အ ေၾကာက္ႏွစ္ပါးက ေထာက္ခံထား၏။ လူ႔ဂုဏ္ပုဒ္ကိုကား ကိုယ္ခ်င္းစာထား ေမတၱာတရားက ေထာက္ခံထား၏။ ထိုအားလုံးတို႔ကိုကား သီလတစ္မ်ဳိး တည္းကပင္ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားေခ်ရာ သီလေခၚ ေစာင့္စည္းျခင္းက်င့္ဝတ္သည္ လူတို႔ အတြက္ အသက္ကဲ့သို႔ အေရးႀကီးၿပီး တစ္ခုတည္းေသာ အားအကိုးရဆုံး စိတ္အခ်ရဆုံး တံခါးမွဴးႀကီးတည္း။
ထိုသီလ စည္း႐ိုး ယေန႔လွ်င္ က်ဳိးက ယေန႔ပင္ အာ႐ုံစဥ္ႏွင့္ ယွဥ္ လုဝင္လာေသာ ေခြးဆိုးတိုးဝင္လာ မည္။ စည္းက်ဳိး၍ ေခြးတိုး ထိုေခြး ဘက္က အဆိုးမဆိုသာေခ်။

ေက်းဇူးရွင္ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂ဝဝ၂ ဧၿပီလထုတ္ ဓမၼနီတိကထာ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s