ပညာေရးႏွင့္ ဝိပႆနာ


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

ေမး။    ။    ပညာေရးမွာ ဝိပႆနာ ကို ထည့္သြင္းဖို႔ မလိုအပ္ ဘူးလား။
ေျဖ။    ။    သိပ္လိုအပ္တာေပါ့၊ ဝိပ ႆနာဆိုတာ ေနထိုင္ေရး အတတ္ပညာျဖစ္တယ္၊ ဘဝေနနည္းျဖစ္တယ္။ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြ ဟာ ဒီနည္းစနစ္ကို ေလ့ လာတတ္ေျမာက္ၾကရ မယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ အျခားေသာအရာမ်ားက ကင္းလြတ္တဲ့ ညီၫြတ္ မွ်တခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ဘဝ၊ က်န္းမာရႊင္လန္း ဖြယ္ဘဝမွာ ေနထိုင္ႏိုင္ ၾကလိမ့္မယ္။ စစ္မွန္တဲ့ သဘာဝရဲ႕တရားဥပေဒကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာ ေပါက္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ ဟာ သဘာဝရဲ႕ဥပေဒ နိယာမေတြနဲ႔အညီ ေန ထိုင္ သြားၾကလိမ့္မယ္။ ေက်ာင္းနဲ႔ေကာလိပ္ေတြ မွာ ဝိပႆနာသင္ၾကား ေပးမယ္ဆိုရင္ အလြန္ ေကာင္းမြန္တဲ့ အက်ဳိး တရားေတြ ရရွိႏိုင္လိမ့္ မယ္။
ေမး။    ။    ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ဝိပႆနာကို ဘယ္လို အသုံးျပဳမလဲဆိုတာ နည္း နည္းေျပာျပေပးေစခ်င္ပါ တယ္။
ေျဖ။    ။    ေက်ာင္းသားေတြ အေနနဲ႔ ပထမအပိုင္းျဖစ္တဲ့သမာဓိ ပိုင္းေလာက္ကို လုပ္႐ုံနဲ႔ တင္ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရရွိႏိုင္ ပါတယ္။ မွတ္Óာဏ္အား ပိုထက္ျမက္လာမယ္၊ နား လည္မႈစြမ္းရည္ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားလြယ္၊ ထိခိုက္ လြယ္တာေတြ ကင္းရွင္း သြားမယ္။ သူတို႔ရဲ႕အက်င့္ စာရိတၱနဲ႔ စ႐ိုက္ေကာင္း တည္ေဆာက္မႈေတြဟာ လည္း အလြန္ထူးျခား လာပါလိမ့္မယ္။

ဆရာႀကီးဦးဂိုအင္ကာ
၂ဝဝ၇ မတ္လထုတ္
ေဖၿမိဳင္-ျမန္မာျပန္
‘ကိုယ္က်င့္သီလႏွင့္ စိတ္ကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္း’မွ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s