သဒၶါမွာရာဇာထီး ပညာပါမွအာဏာႀကီး


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

သဒၶါစိတ္သည္ တစ္ဖက္အယုံ တိုးေစသည္။ ပညာစိတ္သည္ကား တစ္ဖက္အမွားတားဆီးေပးႏိုင္သည္။ သင္သည္ မယား၊ သားသမီးမွ်ကိုသာ သဒၶါၾကည္ျဖဴအံ့။ ထို သင့္အဖို႔ တစ္အိမ္ေထာင္မင္းျဖစ္ဖို႔ေသခ်ာၿပီ။ သို႔ေသာ္ ပညာကင္းက မိဖုရားညႇင္း သေလာက္ အထိနာေစ့မည္။
သင္သည္..သည့္အတူ တစ္ ရြာတစ္ရပ္ကြက္မွ်ကိုေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၊ တိုင္းတစ္ခု၊ ျပည္တစ္ျပည္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း သဒၶါအံ့။ သင့္ေစတနာ၊ သင့္သဒၶါ အတိုင္းပင္လွ်င္ ထိုထိုတစ္ပိုင္အတြင္းေန လူအားလုံးတို႔ကလည္း သင့္အား ယုံၾကည္အံ့။ သဒၶါသည္ လ သ႐ုပ္ တဏွာတိမ္ပုပ္မထိုးေသာေၾကာင့္..။ သို႔ေသာ္ ထိုအားလုံးတို႔ကယုံသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တင္ေျမႇာက္ၾကည့္ေသာ္
–    သင္သည္ အေတြးအေခၚပညာ ကင္းမဲ့ေနက ေရွ႕ေနာက္တြက္ အကြက္ဟာေနသျဖင့္..
–    သင္သည္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ခ်ဳိ႕တဲ့ေနက လက္ေတြ႕ပြဲ အတြဲလြဲေနသျဖင့္..
ဘာသာသုံးလည္း ဂါရဝမရ၊ ႐ိုေသျခင္းမွအ႐ႈံးျပေစ့မည္။ အာဏာ သုံးလည္း အာဏာထက္မျပ၊ အာ ဏာတုံးသာရေစ့မည္။ သဒၶါပညာ ဘက္ထမ္းမညီသူေလာက္ကေမာက္ ကမျဖစ္တတ္သူ ေလာက၌မရွိေတာ့ၿပီ။      ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂ဝဝ၂ ဧၿပီလထုတ္ ဓမၼနီတိကထာမွ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s