အလုပ္တရား


ေမာင္ေသြးခြၽန္ ေပးပို့ပူေဇာ္သည္ ဘယ္ေနရာမဆို လူႀကီးလုပ္ တယ္၊ ေခါင္းေဆာင္တယ္ဆိုတာ Óာဏ္နဲ႔က႐ုဏာတြဲၿပီး လုပ္ကိုင္ဆုံး ျဖတ္ရတယ္။ Óာဏ္သာရွိၿပီး က႐ု ဏာမရွိဘဲဆုံးျဖတ္ရင္လည္း ေအာက္ လူေတြအေပၚမွာ ရက္စက္ရာက် တယ္။ က႐ုဏာသာရွိၿပီး Óာဏ္မပါ ရင္လည္း ဆုံး႐ႈံးပ်က္စီးမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳ ေတြ႕ရတတ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ Óာဏ္နဲ႔ က႐ုဏာတြဲၿပီး အၿမဲတမ္းလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရတယ္။ အလုပ္လုပ္လွ်င္ မပ်င္းနဲ႔။ ပ်င္းရင္ ပိုပင္ပန္းတယ္။ အလုပ္ကို စိတ္ပါပါလုပ္ရင္ မပ်င္းဘူး၊ ပန္းလည္းမပန္းဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈကို လိုခ်င္ရင္ အလုပ္ကို မေၾကာက္နဲ႔။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔အလုပ္က တြဲေနတယ္။ မွန္တာလုပ္ရင္ မွန္တာျဖစ္မွာပဲ။ သာသနာ့ဘုန္းကံရွိတယ္။ ဘာမွ ေတြးၿပီးပူစရာမလိုဘူး။ ကိုယ့္အလုပ္ ကိုယ္ မွန္မွန္လုပ္။ အလုပ္ကို အေၾ<ြကး မထားနဲ႔။ အလုပ္ကို အေၾ<ြကးထား ျခင္းဟာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ တိုးတက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ ရန္တစ္ခုပဲ။ အခ်ိန္ ရွိတုန္း အလုပ္ႀကိဳးစား၊ အခ်ိန္ေႏွာင္း သြားရင္ ဘာမွလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက အရွင္သုမဂၤလာလကၤာရ (ဏ့.ီ) (၁၃ဝ၈-၁၃၆၈)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s