အေဟာင္းခ် အသစ္တင္ရန္ျဖစ္ဖို့သာ ျပင္ေပေရာ့


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

ေလာကတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ဘာသာ၊ စာေပ၊ အႏု ပညာ စသည့္ ဘက္စုံတို႔ဝယ္ ေရွး သုံးလက္ထက္ပြားမ်ားႏွင့္ ေခတ္ေပၚ လက္ထက္ပြားမ်ား ဝါဒေရးရာအား ျဖင့္ ေနရာယူ အလုအယက္ျဖစ္ေပၚ လာကာ အျငင္းပြားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေန၏။
–    အျမင္ဝိေရာဓိ.. ေရွးအေတြး အေခၚႏွင့္ ေခတ္ေပၚအယူအဆ ဆန္႔ က်င္ေနျခင္း၊
–    အဆင္ဝိေရာဓိ.. အိမ္ဖြဲ႕မႈပုံစံ မ်ား ဆန္႔က်င္ေနျခင္း၊
–    Óာဥ္ဝိေရာဓိ..အမူအက်င့္ လႈပ္    ရွားပုံဆန္႔က်င္ေနျခင္း..မ်ားေၾကာင့္
ထိုအတိုက္အခံအားျဖင့္ အျငင္း ပြားမႈမ်ားသည္ ေရွးထိန္း ေရွးယိမ္းတို႔ အတိမ္းပါးျမန္ဆန္လွ်င္ တိုက္ပြဲၿပီး ျမန္ဆန္မည္။ ျမန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေႏွး သည္ျဖစ္ေစ တက္ေသြးေလွာ္ေခတ္ ေပၚတို႔ကသာ ေနာက္ဆုံး ေအာင္ပြဲခံ သြားစၿမဲတည္း။
အားေပးသူ အေရအတြက္ တက္ေသြးဘက္က တိုးသထက္တိုး လာေနျခင္းေၾကာင့္၊ အားႏြဲ႕သူအစြမ္း အစ တက္ေသြးဘက္က စန္းထ ေနျခင္းေၾကာင့္..။      ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂ဝဝ၂ ဧၿပီလထုတ္ ဓမၼနီတိကထာမွ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s