အႏွစ္ခ်ဳပ္


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

(၁)    ဘာသာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ။
(၂)    သာသနာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ မဂ္၊ ဖိုလ္၊ နိဗၺာန္။
(၃)    သံဃာ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ပရိ ယတ္၊ ပဋိပတ္၊ ပဋိေဝဓ။
(၄)    သတၱဝါ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ။
(၅)    ကမၻာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ ကုသိုလ္၊ ပညာ၊ ဥစၥာ။
(၆)    သံသရာ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္သည္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ။
(၇)    သုတၱန္ပိဋကတ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သည္ တူေသာအက်ဳိးေပး။
(၈)    ဝိနည္းပိဋကတ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ေနၾက။
(၉)    အဘိဓမၼာပိဋကတ္၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သည္ သတၱဇီဝမဟုတ္ေသာ တရား။
(၁ဝ)    ပိဋကတ္သုံးပုံ၏ အႏွစ္ခ်ဳပ္ သည္ သတိႏွင့္ျပည့္စုံေစ။
(၁၁)    နိဂုံးခ်ဳပ္တရားသည္ ဒုကၡ နိေရာဓ..(နိဗၺာန္)။

နဝဓုတဂၤါစာရဆရာေတာ္ႀကီး (ဟသၤာတၿမိဳ႕)
၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ထုတ္ နိဗၺာန္လမ္းၫႊန္က်မ္းမွ။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s