ေမတၲာသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

သတၱဝါအားလုံးတို႔အား ေမတၱာထားရွိၾကရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ ေမတၱာသည္ သူတစ္ပါး ေကာင္းစားေရးအတြက္ အနစ္နာခံ၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ သူတစ္ပါးတို႔ကို ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္းႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲလ်က္တည္ရွိေနရေပမည္။ ဒီဃနိကာယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္မရွိျခင္း၊ သနားတတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္တတ္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းေသာစိတ္(အရည္ အခ်င္း)အားလုံးတို႔သည္ ေမတၱာစိတ္၌ အက်ဳံးဝင္သည္။ အကယ္၍ ေမတၱာစိတ္စစ္စစ္ရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ အရာရာကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မြန္ျမတ္ႀကီးက်ယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ကိုပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမတၱာပြားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ သတၱဝါ တို႔ကိုခြဲျခားထားေသာ အတားအဆီး အားလုံးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္သာ ၿဖိဳခြဲဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကေပ သည္။
ေမတၱာသည္ ၿငိမ္းေအးမႈကိုေပး ႏိုင္၏။ ၄င္းသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ လက္ျဖင့္ ႏူးညံ့စြာထိေတြ႕ဘိသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ ခိုင္ၿမဲသည္လည္းျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္း၏က႐ုဏာစိတ္ သည္လည္းမေျပာင္းလဲဘဲတည္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတၱာသည္ ၿငိမ္းေအးသာယာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ကမၻာ့ေရွ႕ဦးသာသနာျပဳ အရွင္ေသ႒ိလ (အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)
၁၉၉၆၊ ဇြန္လထုတ္ ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္းမွ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s