နိဗၺာန္လမ္းျပၾသဝါဒ


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

စာ..စာဆိုတာ သူတစ္ပါးက အေရးယူရမည္။ အစာ..အစာဆို တာ သူတစ္ပါးက ေကြၽးယူရမည္။ ူ ကဗ်ာ..ကဗ်ာဆိုတာ သူတစ္ ပါးက ေတြးယူရမည္။ ဆရာ..ဆရာ ဆိုတာ သူတစ္ပါးက ေမးယူရမည္။ ူ အလွဴခံမရဲႏွင့္ အလွဴရဲေစ၊ ခါးဝတ္မၿပဲႏွင့္ ခါးဝတ္သီလၿမဲေစ၊ အယူမလြဲႏွင့္ ႐ုပ္နာမ္ကြဲေစ။ ူ လူခ်င္းအလဲမခံရေစႏွင့္၊ ဘဝ ခ်င္းအလဲမခံရေစႏွင့္၊ ဒုကၡခ်င္းအလဲ မခံရေစႏွင့္။ ူ မာနက လူခ်င္းလဲသည္၊ တဏွာက ဘဝခ်င္းလဲသည္။ ဒိ႒ိက ဒုကၡခ်င္းလဲသည္။ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္ကို မေစာင့္စည္း လွ်င္ Óာဏ္မျဖစ္။ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိျဖစ္၍ သံသရာလည္မည္။ ကိုယ္ ႏႈတ္စိတ္ကို သတိႏွင့္ေစာင့္စည္းလွ်င္ တဏွာ၊ မာန၊ ဒိ႒ိမျဖစ္။ မဂ္Óာဏ္၊ ဖိုလ္Óာဏ္ျဖစ္၍ သံသရာကင္းျပတ္၊ နိဗၺာန္သို႔ တက္ေရာက္ရမည္။ ူနဝဓုတဂၤါစာရဆရာေတာ္ႀကီး (ဟသၤာတၿမိဳ႕) ၂ဝဝဝ ခုႏွစ္ထုတ္ နိဗၺာန္လမ္းၫႊန္က်မ္းမွ။

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s