ေမတၲာသည္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းရာ


ေ မ ာ င္ ေ သြ း ခြၽ န္  ေ ပ း ပို႔ ပူ ေ ဇ ာ္ သ ည္

သတၱဝါအားလုံးတို႔အား ေမတၱာ ထားရွိၾကရမည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ ျဖစ္၍ ေမတၱာသည္ သူတစ္ပါး ေကာင္းစားေရးအတြက္ အနစ္နာခံ၍ စိတ္အားထက္သန္စြာ သူတစ္ပါးတို႔ ကို ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္းႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲလ်က္တည္ရွိေနရေပမည္။ ဒီဃနိကာယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ မွာ တစ္ကိုယ္ေကာင္းစိတ္မရွိျခင္း၊ သနားတတ္ျခင္း၊ ခ်စ္ခင္တတ္ျခင္း စသည့္ ေကာင္းေသာစိတ္(အရည္ အခ်င္း)အားလုံးတို႔သည္ ေမတၱာစိတ္ ၌ အက်ဳံးဝင္သည္။ အကယ္၍ ေမတၱာစိတ္စစ္စစ္ရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သည္ အရာရာကိုျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ မြန္ျမတ္ႀကီးက်ယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရန္ကိုပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေမတၱာပြားမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခုအခါ သတၱဝါ တို႔ကိုခြဲျခားထားေသာ အတားအဆီး အားလုံးတို႔ကို ေမတၱာစိတ္ျဖင့္သာ ၿဖိဳခြဲဖယ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိၾကေပ သည္။

ေမတၱာသည္ ၿငိမ္းေအးမႈကိုေပး ႏိုင္၏။ ¤င္းသည္ သိမ္ေမြ႕ေသာ လက္ျဖင့္ ႏူးညံ့စြာထိေတြ႕ဘိသကဲ႔သို႔ ျဖစ္သည့္အျပင္ ခိုင္ၿမဲသည္လည္းျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ¤င္း၏က႐ုဏာစိတ္ သည္လည္းမေျပာင္းလဲဘဲတည္ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္၍ ေမတၱာသည္ ၿငိမ္းေအးသာ ယာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုသာ ျဖစ္ ေပၚေစသည္။

ကမၻာ့ေရွ႕ဦးသာသနာျပဳ အရွင္ေသ႒ိလ (အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု)

၁၉၉၆၊ ဇြန္လထုတ္ ဗုဒၶဘာသာလက္စြဲက်မ္းမွ

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s