တရားပ်က္ လူသက္တက္တက္စင္


တရားဟူသည္ သဘာ၀ သက္သက္၊ သေဘာမွ်ဟူ၍ အဓိပ္ၸာယ္ထြက္ရာ ဒုကၡသမုဒယေဆာင္းေသာ မေကာင္းသေဘာလည္း တရားေၾကာ ေပါေလာပါ၀င္၏။ မဂၢနိေရာဓေဆာင္းေသာ ေကာင္းသေဘာလည္း တရားေၾကာ ေရာေႏွာပါ၀င္၏။
သုိ႔ျဖစ္ရာ
မေကာင္းတရားကား အေမ့သိျဖင့္ ၿငိေနေသာ တိရစၦာန္သုံးတရားေကာင္းတရားသည္သာ မေမ့သိျဖင့္ အၿငိပယ္ဖ်င္ေသာ လူသုံး တရား
ယေန႔ လူ႔ဘ၀ ၀င္ခြင့္ရထား သူမ်ား

မေမ့တရား အထားပ်က္ ေမ့ တရားကသာ ၾကားစြက္၍ အ၀င္ခံ ေနေခ်ေသာ္ တစ္ခ်က္ေမ့ တစ္ကြက္ လူသက္ပ်က္ တိရစၦာန္တို႔ဘက္ သူ႔စိတ္စင္ ထြက္သြားေတာ့သည္။ ေမ့လ်က္ကသိေသာအသိ အၿငိထဲ လဲက် ေနာက္ထပ္ လူျဖစ္ခြင့္ မရ ေတာ့ေသာေၾကာင့္။        ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s