ဓားေဟာင္းေပး ေသြးၿပီးမွကိုင္


အတိတ္က ဒါနရိကၡာ ပါမလာ ေသာသူ လက္ရွိဘ၀ ကာမစည္းစိမ္ ခံစားရာ၌ ဘ၀ေပး ႏုံခ်ာမည္ မုခ် တည္း။
အတိတ္က သီလရိကၡာ ပါမလာသူ လက္ရွိဘ၀ က်န္းမာ ေရး ႏုံခ်ာမည္ ဧကန္တည္း။
အတိတ္က ဘာ၀နာရိကၡာ ပါမလာသူကား လက္ရွိဘ၀၌ ပညာေရး ႏုံခ်ာေနမည္ လက္ေတြ႕ တည္း။
ထိုသုံးဦး ကန္နိမ့္ကို ျမႇင့္တင္ ေပးမွသာ ေရတင္မ်ား ေရအား ေကာင္းေကာင္းသုံးရဘိသို႔လည္း ေကာင္း၊ ကန္ေပါက္ကို ဖာေထး ေပးမွသာ ထားရာေရ အေနက် ၾကာ မ်ဳိးစုံခ,ဘိသို႔လည္းေကာင္း၊ ေရက်ေကာင္းရာ ကန္ဆည္ေပးမွ သာ စီးသမွ်၀င္ ကန္ပီျပင္ဘိသို႔ လည္းေကာင္း။
ယခုဘ၀မွာတြင္ ဒါနမႈ၊ သီလမႈ၊ ဘာ၀နာမႈတို႔ကို ျပဳစုဖို႔ လိုအပ္ေလသည္။ ေစတနာေရွ႕တိုး ေကာင္း ေနာက္ေၾကာင္းအက်ဳိးေပး မ်ား မေနသာၿပီတကား။    ။
မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂ ဧၿပီလထုတ္ ဓမၼနီတိကထာမွ

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s