လူပ်က္ခ်င္ပ်က္ပေစ လူသက္ေတာ့ မပ်က္ေစႏွင့္


လူ႔ဘ၀၏ အျမတ္ဆုံးဥစၥာကား သဒၶါတရားဟူ၍ဆိုထားရာ လူ႔အသက္သည္ သဒၶါတရားပင္တည္း၊ လူဟူသည္ကား ကံအက်ဳိးေပးအရျဖစ္ေပၚလာေသာ လူ႔ဘ၀လူ႔ခႏၶာပင္တည္း။ ထိုသို႔ လူ႔ခႏၶာႏွင့္ လူသက္ ႏွစ္ခ်က္ရွိေခ်ရာ လူ႔ခႏၶာ၏အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးလိုက ပ်က္စီးေနေစ၊ လူသက္ေခၚ ယုံၾကည္ခ်က္သဒၶါကား မပ်က္ေစရာ၊ သဒၶါရွိေနသမွ် လူ႔ဂုဏ္သတ္ၱိ ဘာမဆို ျပည့္စုံေစႏိုင္၏။ သဒၶါမရွိက လူပုံသာရွိ လူ႔ဂုဏ္သတ္ၱိမရွိေတာ့ရကား လူ႔ဗ်ဳပ္ၸတ္ႏွင့္ လူ႔ အတၳဳပၸတ္ သ႐ုပ္ဟပ္မိသည္အထိ မျပည့္စုံႏိုင္။
လူ႔ဗ်ဳပၸတ္ကား တလြင့္လြင့္ တလူလူ တံခြန္ထူေလအပင့္ အထက္သို႔ ၀င့္တက္ေနသည္ကို ဆိုေခ်သည္။ လူ႔အတၳဳပၸတ္ကား ထိုသို႔ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္ထက္ျမင့္ အလုပ္၌ ယုံၾကည္ခ်က္ထား ႀကိဳးစားျခင္းကို ဆိုေခ်သည္။ သို႔ေၾကာင့္ သင့္အား တိုက္တြန္းလိုသည္မွာ ပစၥည္းမြဲလိုက မြဲပါေစ သဒၶါေတာ့ မမြဲပါေလ ႏွင့္ဟူ၍ပင္။ ပစၥည္းမရွိသည္ကား ရွာေဖြလွ်င္ ရႏိုင္ေသး၏။ သဒၶါမရွိလွ်င္ကား ရွာေဖြဖို႔ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ေသာေၾကာင့္တည္း။ လူပ်က္လွ်င္ ပ်က္ပါေစ သဒၶါေတာ့ မပ်က္ပါေလႏွင့္၊ လူပ်က္ေသာ္ ေဆး၀ါး တုိ႔ႏွင့္ ကုသေပးရေသး၏၊ သဒၶါပ်က္ေသာ္ကား ေဆးဆရာေခၚ ဖို႔ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္တည္း။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္

၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာထုတ္ သာရဏီယကထာမွ

ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s