သီးမွည္႕ႏွင့္အကင္း ခရီးခ်င္းမၿပိဳင္ႏွင့္


လူႀကီးမား သူႀကီးမားမ်ား သည္ အသိအလိမ္ၼာ ၪာဏ္ပညာ ႀကီးမားေသာ္လည္း က်လူေနရာ ေရာက္ က်ေခတ္ေထာက္ေနၿပီ။
ကေလး ကာလသားမ်ား သည္ကား အသိၪာဏ္မကူ ေသြး ေဆာင္ရာ အကူ၀င္ေနသူမ်ားျဖစ္ ၾကေသာ္လည္း တက္လူေနရာ၀င္ တက္ေခတ္ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ။ သို႔ျဖစ္ ရာ..
အဆင္းႏွင့္အတက္ စနစ္ခ်င္း မၿပိဳင္မိၾကေစရာ၊
အဆင္းႏွင့္အတက္ ျငင္းကြက္ မ်ား မေဖာ္မိေစရာ၊
အကယ္တိတိ အၿပိဳင္ေပၚ အေဖာ္ဆင့္ခဲ့ပါမူ
အႀကီးကား ျငင္းရင္းက ေႂကြ၊
တင္းရင္းကပင္ အေခြခံၾကရ မည္သာ။
မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၁၃၆၅ ၀ါေခါင္လဆန္း ၈ ရက္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s