သူေကာင္းဖက္ သူပ်က္ၾကားမ၀င္ သူယုတ္ကပ္ သူျမတ္ေဘးပစင္


ပါပမိတ္ႏွင့္ ကလ်ာဏမိတ္သည္ ေရႊႏွင္မစင္ ပမာရွိေခ်ရာ.. အၾကင္သူသည္ ကလ်ာဏမိတ္ေကာင္း သူေတာ္ေကာင္းႏွင့္ေပါင္း မိေနလွ်င္ ထိုသူ႔ထံ သူယုတ္မာ၀င္ မလာ၊ တစ္ဖန္ အျပန္အားျဖင့္.. အၾကင္ သူသည္ ပါပစိတ္ဆိုး သူယုတ္မာမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ထမ္းပိုးတင္ ဦးထမ္းပဲ့ထမ္းအသြင္ ယွဥ္တြဲေနပါမူ ထိုသူ႔ထံသို႔ လည္း သူေတာ္ေကာင္းမ်ား အေ၀းကပင္ ေရွာင္သြားေလရာ၏။
မီးသည္ ေရအလႊမ္း အရမ္းေၾကာက္၏။ ေရသည္လည္း မီးအေတာက္ ေသမေလာက္ေၾကာက္၏။ သည့္ပမာလွ်င္ သူယုတ္မာ၏ ႏွလုံးေသြးအလ်ဥ္သည္ သူေတာ္ ေကာင္းဓာတ္ အဆြဲအငင္ျမင္႐ုံႏွင့္ ပင္ တန္႔ေနေသာေၾကာင့္…
တစ္ဖန္ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား၏ ႏွလုံးသားမ်ားသည္လည္း သူယုတ္မာ၏ ညစ္ညမ္းေသာ ဓာတ္အဟပ္ ဖ်ပ္ဖ်ပ္လူး ႐ိုက္ခတ္ေနတတ္ေသာေၾကာင့္..
သူေတာ္ေကာင္းရွိရာအရပ္ သူယုတ္မာမကပ္၊ သူယုတ္မာေနေသာေနရာ သူေတာ္ေကာင္း မလာေခ်။ ယေန႔ ေနရာမ်ားစြာတို႔၌ လူအမ်ား အုပ္လိုက္က်င္းလိုက္ အုံဖြဲ႕ကာ သြားလာေနထိုင္ၾကေသာ္ လည္း ေရခ်ဳိငါး ေရငန္အုပ္စုၾကား တစ္ေကာင္တေလမွ သြားမက်က္စား၊ ေရငန္ငါးလည္း ေရခ်ဳိအုပ္စုတြင္ တစ္ေကာင္တေလမွ်မဆင္း၊ ေပ်ာ္ပြဲစားေနရာ သူေတာ္ေကာင္း မလာ၊ ဘုရားနား ေက်ာင္းနား သူယုတ္မာ မက်က္စား။     ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂ ေအာက္တိုဘာထုတ္ နီတိျဖင့္ စကားေျပာဆိုျခင္းမွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s