အစစ္အမွန္ေအာင္ႏိုင္ျခင္း


သူတစ္ပါးအေပၚ မတရားေအာင္ႏိုင္ျခင္းမွန္သမွ် အျပင္ေအာင္ ႏိုင္ျခင္း၊ အျပင္ေအာင္ျခင္းသည္ ေႂကြးမကင္း ကိုယ္တစ္လွည့္ ျပန္ခံရဖို႔အေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။ ေႂကြးျပန္ဆပ္တဲ့အခ်ိန္က်ေတာ့ အတိုးနဲ႔အၫြန္႔နဲ႔ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္ခံရမယ္။ ဒီေတာ့ အျပင္မွာ တစ္ခါႏိုင္တိုင္း သံသရာမွာ အႀကိမ္ ႀကိမ္႐ႈံးရလိမ့္မယ္။ လူတစ္ေယာက္ ကို ဒုက္ၡေပးလိုက္ရလို႔ ကိုယ္က ႏိုင္ၿပီမထင္ပါနဲ႔။ ဒါေသက ႏိုင္သြား တာပါ။ ခိုင္းသလို လုပ္ေလ ေဒါသ က ေရာင့္တက္ေလ။
အျပင္တစ္ခါႏိုင္တိုင္း အတြင္း တစ္ခါ႐ႈံး..
ဒီႏႈန္းနဲ႔ သံသရာခရီးသြားခဲ့ၾကလို႔ ေအာက္ရပ္အပါယ္ဘုံေတြမွာ ေရစုန္ေမ်ာေနတာ၊ မႀကိဳက္စိတ္ ေဒါသျဖစ္ေပၚလာခ်ိန္ သတိနဲ႔သာေစာင့္ၿပီး အႏိုင္သတ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ အတြင္းရန္ ေဒါသကိုလည္းေအာင္ ၿပီးသား၊ အျပင္ရန္ကိုလည္း အမုန္းပြားစရာ မလိုေတာ့လို႔ ေအာင္ၿပီးသား၊ အတြင္းကိေလသာကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသာလွ်င္ အစစ္အမွန္ ေအာင္ႏိုင္ျခင္း..။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၁-ေဖေဖာ္၀ါရီထုတ္ အစစ္အမွန္တရားစုမွ  ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s