အိပ္သူမ်ား က်ား၀မ္းသာ


ဗီဇသတ္ၱိမွ ဇ,ျပလ်က္ရွိေသာ ဇာတိမာန္၊ အလွ ဓန ပညာတို႔မွ အားျပလ်က္ရွိေသာ ကိေလသာ့မာန္၊ သဒၶါ ဆႏၵတို႔မွ အားျပလ်က္ရွိေသာ ေနကၡမမာန္၊ ထိုမာန္မ်ား လူသားတိုင္းလွ်င္ တစ္မ်ဳိးမဟုတ္ တစ္မ်ဳိးရွိေနၾကၿမဲသာ။ ထိုစဥ္ အထက္မာန္ႏွစ္မ်ဳိးကား ယုတ္ညံ့ေသာေနရာ၌ ျဖစ္ရေသာေၾကာင့္ ဟိနမာန္၊ ေအာက္ဆုံးအမ်ဳိးကား ျမင့္ျမတ္ေသာေနရာ၌သာ ျဖစ္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ပဏီတမာန္၊ တစ္ဖန္ ဇာတိမာန္ကား လူ မဆိုထားဘိ တိရစ္ၦာန္မ်ားပင္ရွိေခ် ရာ အမ်ားသုံးေသာ မာန္ပစၥည္း တည္း။
ေလာကတြင္းသို႔ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ ဘာသာတစ္ခုခု ကိုယ္စားျပဳလ်က္က ၀င္ေရာက္လာ သူ လူမွန္သမွ် ထိုမာန္ကား ရွိကို ရွိရမည္သာ၊ မဟုတ္မခံစိတ္ရွိမွ ဘ၀ႏွင့္တကြ အစစတိုးတက္သည္ ကို သတိျပဳ၊ ယေန႔ ကမ္ၻာလည္း တိုင္းျပည္တုိင္း လူမ်ဳိးစုံ၊ ဘာသာစုံ၊ ၀ါဒစုံ အကုန္ေရာေထြးလ်က္ရွိေခ်ရာ မာန္မႏိုးေသာလူမ်ဳိး ထီးက်ဳိးစည္ ေပါက္ ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ၾကရေတာ့ သည္သာ။
စီးပြားေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ၊ ဘာသာေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ၊ လူမ်ဳိးေရးကို ခုန္အုပ္လိုေသာ က်ားငစဥ္းလဲ..ထိုက်ားမ်ားကား အိပ္ေနသူမ်ားေလ ၀မ္းသာေလသာ၊ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ မႏိုးၾကား၊ က်ားစားခံရမည္၊ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ မႏိုးၾကား က်ားစားခံရမည္။ တိုင္းခ်စ္စိတ္ ဓာတ္မႏိုးၾကား က်ားစားခံရမည္။ ေဒါသျဖစ္မွ ႏိုးျခင္းထက္ ဇႏိုးႏိုးဖို႔လိုသည္။ ဇႏိုးႏိုးျခင္းထက္ သတိ အလိမၼာ ၪာဏ္ပညာႏိုး ႏိုးဖို႔လိုသည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
၂၀၀၂-ေအာက္တိုဘာလထုတ္ နီတိျဖင့္စကားေျပာဆိုျခင္း-မွ
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s