လူ႔အခြင့္အေရး အလကားေၾကး ေပးစားမသြားႏွင့္


အထက္ေန နတ္ျဗဟၼာမ်ားသည္ လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျခစုခြင့္မရ၊ အလကားေနဘ၀ျဖင့္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရ သည္။ ေအာက္ေန အပယ္ခံသားမ်ားတြင္လည္း ငရဲသားတို႔သည္ လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျချပဳခြင့္မရ၊ အလကားေသဘ၀ျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။ တိရစၦာန္ ၿပိတၱာ အသူရကာယ္တို႔သည္လည္း လူတို႔ကဲ့သို႔ အေျချပဳခြင့္မရ အလကားေလ ဘ၀ျဖင့္ပင္ အခ်ိန္ဆုံး႐ႈံးၾကရသည္။
လူမွာမူကား တစ္ရက္ေန တစ္ရက္အေျခစုခြင့္ျပဳခြင့္ရ ဘူတ႐ုပ္မ်ား ရွိေနၾက၏။ တစ္ခုလုပ္ တစ္ခုသ႐ုပ္ သိခြင့္ၾကည့္ခြင့္ရ ၪာဏ္မ်ားလည္း ထင္ရွားရွိေနၾက၏။ သို႔စဥ္လ်က္ သူ႔မိသူ႔ဖတို႔ကေမြးေသာ သားသမီး ဘႀကီးႏြား အလကားေက်ာင္းနည္းျဖင့္..
လင္ႀကီးမယား အရာထား အလကားေၾကး ကစားေနၾကရင္းက အခ်ိန္ကုန္ေနလွ်င္ ေခၽြးမ, သမက္သို႔ လက္ဆက္ေပးရမည့္ သူ႔လင္ သူ႔မယား ဘေထြးႏြား အငွားေက်ာင္းထားျဖင့္ ငါ့သမီး ငါ့သားအရာထား အလကားေၾကး ေပးစားရင္းက အခ်ိန္ကုန္ေနၾကလွ်င္..
အလကားေန၊ အလကားေသ၊ အလကားေလသည့္အျပင္ ထိုလူသား အလကား ကေလကေခ်ျဖင့္ ဘ၀ဆုံးပါး လုံးပါး,ပါးေတာ့ မည္။     ။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
သာရဏီယကထာ-မွ၊ ၁၃၆၅ နတ္ေတာ္လဆန္း ၄ ရက္ – မဟာၿမိဳင္
ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

This entry was posted in ေမာင္ေသြးခၽြန္ စုစည္းပူေဇာ္သည္. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s