ဆုတ္ဇာတ္


ေလာကႀကီးရွိ လူသားႏွင့္သတၱ၀ါအမ်ားတို႔ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း တီထြင္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မိစၦာ ဖန္ဆင္းရွင္သမားႀကီးတို႔သည္ (က) စိတ္က အႀကံအစည္ျပဳလုပ္ေပးမည္။ (ခ) ဒုတိယ ကိုယ္ႏႈတ္ တို႔က ေျမလွန္စနစ္ျဖင့္ သယံဇာတမ်ား ရွာေဖြစုေဆာင္းေပးၾကမည္။ သို႔မဟုတ္ ေတာရွင္းေျမဆြျဖင့္ ဥတုထိန္း မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ၾကမည္။ (ဂ) ထို႔ေၾကာင့္ ေျမေၾကာမ်ားပ်က္ ေျမဆီမ်ားလည္း မတက္၊ မိုးေလမ်ားက လည္း ကြက္က်ားျဖစ္လာၾကေတာ့ကာ ဥတုအေျခမမွန္ ျဖစ္လာ ေနေခ်ၿပီ။ (ဃ) ဥတုမမွန္ျခင္းေၾကာင့္ သီးႏွံမ်ား အထြက္ယုတ္ေလ်ာ့ ျခင္း၊ ၾသဇာသတၱိမ်ား မပါလာေတာ့ျခင္းမ်ားျဖင့္ ညံ့ဖ်င္းလ်က္ရွိေနၿပီ။
ထိုညံ့ဖ်င္း ၾသဇာကင္းေသာ အစာအာဟာရမ်ားကိုသာ စားသုံးခြင့္ရၾကေသာ လူသားတို႔၏ကိုယ္မွာ အေၾကာမ်ားလည္း မာေၾကာလာပါမည္။ အက်ိတ္အဖုမ်ားလည္း ႀကီးထြားလာၾကပါေတာ့မည္။ ထို အေၾကာစု အက်ိတ္အဖုစုတို႔ မာေၾကာႀကီးထြားလာၿပီျဖစ္ေသာ လူသားမ်ားအဖို႔ စိတ္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပါ။ ႀကိဳက္ စိတ္ျဖစ္လည္း ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဇြတ္ႏွစ္ၾကပါမည္။ မုန္းစိတ္ျဖစ္လည္း ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ဇြတ္ႏွစ္ၾကပါမည္။ ကံ အစီအရင္မ်ားသည္ တိုး၍သာ ၾကမ္း တိုး၍သာ ရမ္းလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ.. ဥတုလည္း သည့္ထက္သည္ ေဖာက္ျပန္လာဖို႔ရွိပါသည္။ အာဟာရလည္း သည့္ထက္သည္ ညံ့ဖ်င္းဖို႔သာရွိပါသည္။ အမ်ားတို႔မွီရာ ဤကမ္ၻာႀကီး ဥတုပ်က္ အာဟာရပ်က္ျဖင့္ ပ်က္စီးေနပါၿပီ။ သည့္ထက္သည္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ စီးလာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ “ဆုတ္ဇာတ္”ကို မည္သူ ဖန္ဆင္းေနသနည္း။
(၁) ေနaာက္ကြယ္ေန အသံေပးစိတ္ကေလးခ်ည္းေၾကာင့္ပဲေလာ၊ (၂) ကံေလ စိတ္ေလတို႔၏ လႈပ္အႏိႈး ေသြးဆိုးအတိုး ၾကမ္းျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊ (၃) ကိုယ္လႈပ္ႏႈတ္ဖြင့္ အက်င့္ပ်က္စီးျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊ (၄) ဥတု အာဟာရတို႔၏ အားေပးမႈေနရာမက်မႈခ်ည္းေၾကာင့္ေလာ။ ထိုေမးခြန္းေလးခု ယေန႔ လူသားတို႔လက္ ၀ကြက္္၍ အပ္ႏွံလိုက္ပါ သည္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္
ေၪယ်ဓမၼသုတၱန္- မွ ..ေမာင္ေသြးခၽြန္ ေပးပို႔ပူေဇာ္သည္။

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s